Regulamin

 1. Regulamin polskiego serwisu eksportowego Portal Polskie Produkty.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Portal internetowy polskieprodukty.pl jest własnością Mega Music Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-876 ul. Leśna 15, NIP 584-030-21-60, nr REGON 008219034
   
 2. 2. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe, prezentowane na stronach portalu internetowego są prawnie chronione.
 3. 3. Regulamin określa zasady korzystania z portalu
 4. 4. Regulamin portalu polskieprodukty.pl sporzadzono w oparciu o polskie przepisy prawne, a w szczególności o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. 5. Warunkiem rejestracji na portalu polskieprodukty.pl jest akceptacja postaci elektronicznej postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin jednocześnie wyrażazgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez usługodawcę swoich danych osobowych stosownie do wymogów Ustawy z dnie 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu do tych danych, a także ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania etc.
 6. 6. Zgodnie z § 4 art. 384. Kodeksu Cywilnego Usługodawca udostępnia rejestrującemu się na portalu Użytkownikowi elektroniczną wersję Regulaminu w celu zapisania, przechowywania lub odtwarzania niniejszego Regulaminu.

 

Definicje

A. Regulamin dla producentów

B. Regulamin dla użytkowników

 

Definicje

polskieprodukty.pl - portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie produktów według nazwy, asortymentu lub obszaru lokalizacji, prowadzony przez MEGA MUSIC Sp. z o.o. mającą siedzibę w Sopocie ul. Leśna 15

Producent - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu polskieprodukty.pl

Użytkownik - każda osoba, nie będąca Producentem, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu polskieprodukty.pl

Produkt - to wszystko co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu w celu zaspokojenia potrzeb lub pragnień.

A. REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I.                   ZASADY OGÓLNE

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Producentów w portalu polskieprodukty.pl informacji o prowadzonej przez nie produkcji i oferowanych produktach.
 2. 2. a. Zarejestrowanie Producenta w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem WWW. polskieprodukty.pl
  lub http://polskieprodukty.pl/zarejestruj-konto.html Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z portalem polskieprodukty.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. [W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy polskieprodukty.pl a Producentem zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.]
  b. Akceptując niniejszy Regulamin osoba zgłaszająca produkt oświadcza, że posiada do niego prawa i jest upoważniona do jego sprzedaży
 3. 3. a. Ogół przekazanych przez Producenta materiałów do publikacji  stanowi jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Producenta. Producent zgadza się na publikację materiałów dostarczonych polskieprodukty.pl na stronach partnerskich polskieprodukty.pl. Umieszczanie informacji o Producencie na stronach partnerskich polskieprodukty.pl nie generuje za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Producenta.
  b. Producent oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do polskieprodukty.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi polskieprodukty.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Producent zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal polskieprodukty.pl poniósłby w związku z wytoczonymi roszczeniami.
 4. 4. a. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Producenta ulegną zmianie, Producent zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
  b. Aktualizacji danych dokonuje sam Producent po zalogowaniu się na konto.
 5. 5. Opisy Produktów powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Redakcja serwisu polskieprodukty.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji nie spełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym. W portalu polskieprodukty.pl zabroniona jest publikacja treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.
 6. 6. Producent akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez niego treści na łamach portalu polskieprodukty.pl, w katalogach oraz serwisach branżowych oraz na stronach partnerskich polskieprodukty.pl.
 7. 7. Producent wyraża zgodę na umieszczanie przez polskieprodukty.pl w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z polskieprodukty.pl.
 8. 8. Akceptując Regulamin Producent wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez polskieprodukty.pl, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Producent oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. 9. Akceptując Regulamin Producent oświadcza, że została poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych zebrany w sposób opisany w pkt 9 oraz ich poprawiania.

 

II.                OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. 1. a. Producent rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.
  b. Wszelkie informacje dotyczące Produktów zamieszczane w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.
  c. W sytuacji, gdy portal polskieprodukty.pl uzyska informację o naruszeniu przez Producenta postanowień punktów powyższych, polskieprodukty.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Producentowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.
 2. 2. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych nie mających bezpośredniego związku z Producentem i jego ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Producenta.
 3. 3. Zabrania się zamieszczania przez Producenta adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych nie będących własnością Producenta lub odnoszących się do jego produktów. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polskieprodukty.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Producenta.
 4. 4. polskieprodukty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Producenta za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Producenta przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału polskieprodukty.pl.
 5. 5. polskieprodukty.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Producenta w konsekwencji skorzystania z jej oferty.
 6. 6. polskieprodukty.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Producentem a jego klientami. Wszelkie nieporozumienia strony rozwiązują między sobą bez angażowania polskieprodukty.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 7. 7. polskieprodukty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 8. 8. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę polskieprodukty.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu. W przypadku takiego postępowania po stronie polskieprodukty.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Producenta z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 9. 9 Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

III.             KOSZTY I SPOSOBY REJESTRACJI PRODUCENTA W PORTALU


 1. 1. Rejestracja Użytkownika jest całkowicie dobrowolna, bezpłatna (do 30.11. br. w przypadku pakietów "ekonomiczny" i "pełny") i jest możliwa wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 1. 2. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy uzupełnić podstawowe dane identyfikacyjne oraz podać aktywny adres email.
 2. 3. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Użytkownik potwierdza ich zgodność ze stanem     faktycznym oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. 4. Użytkownik wraz z wysłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego aktywuje konto Użytkownika.
 4. 5. Koszty (aktywny od 1.12.br)

 

IV.              REKLAMACJE

 

 1. 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej   lub udostępnionego formularza kontaktowego.
 2. 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i rozpoczyna się z chwilą otrzymania zgłoszenia przez polskieprodukty.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa wyżej  może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Producent zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
 3. 3. polskieprodukty.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Producenta. Producent zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z polskieprodukty.pl.

 

V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Producentem a portalem polskieprodukty.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę polskieprodukty.pl
 2. 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Producentowi w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. 3. Producent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 

B. REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

I.                   ZASADY OGÓLNE

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu polskieprodukty.pl.
 2. 2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu polskieprodukty.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 3. 3. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu przysługują portalowi polskieprodukty.pl.
 4. 4. Wszystkie przekazane przez Producenta do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Producenta.
 5. 5. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi polskieprodukty.pl za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Producenta publikowanych na łamach portalu.

 

II.                OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. 1. polskieprodukty.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość produktu prezentowanego przez Producenta w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa wyżej dotyczy także odmowy nawiązania przez Producenta kontaktów handlowych z Użytkownikiem.
 2. 2. polskieprodukty.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem a Producentem. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania polskieprodukty.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 3. 3. polskieprodukty.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. 4. polskieprodukty.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z polskieprodukty.pl.
 5. 5. Użytkownikowi korzystającemu z portalu polskieprodukty.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu polskieprodukty.pl.
 6. 6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, polskieprodukty.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 7. 7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

III.             POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. 1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz imienia (zapisywanych poprzez uzupełnienie formularzy na stronach polskieprodukty.pl) przez podmioty prowadzące portal polskieprodukty.pl oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
 2. 2. Użytkownik ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczany w wiadomościach e-mail lub zgłoszenie wysłane na adres mailowy.
 3. 3. polskieprodukty.pl może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w dowolnym czasie.
 4. 4. Portal polskieprodukty.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

 

IV.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Producentem a portalem polskieprodukty.pl zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd z uwagi na siedzibę polskieprodukty.pl
 2. 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. 3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości